Polasaí Bulaíochta

Polasaí i leith frith-bhulaíocht

CLG na Ceathrún Ruaidh

Tá sé mar aidhm ag an bPolasaí seo go gcinnteofar go ndéanfar chuile iarracht spiorad a chothú i gcumann peile na Ceathrún Ruaidh a dhiúltaíonn do bhulaíocht go hiomlán, agus chun a chinntiú go ndéanfar déileáil go gníomhach agus le héifeacht le gach eachtra bhulaíocht ar mhaithe le dul baill an chumainn. Ní mhór meas a bheith againn orainn féin agus dá chéile.

Sainmhíniú ar bhulaíocht:

 • Séard is bulaíocht ann ná ionsaí leanúnach ós bhéal,scríofa, síceolaíoch nó fisiciúil ar dhuine aonair nó ar ghrúpa.
 • Mí-úsáid cumhachta is ea bulaíocht.
 • Gortaíonn bulaíocht mothúcháin agus féin-mheas an duine agus déanann sé an-chuid damáiste.
 • Cineálacha Éagsúla Tromaíochta:
 • Ó Bhéal: Ainmneacha a ghlaoch ar dhuine/dhaoine ag déanamh ceap magadh díobh i dtaobh tréithe fisiciúla, tréithe pearsanta, aicme shóisialta, cine, claonadh gnéasach, cúrsaí acadúla. A bheith searbhasach.

 

 • Fisiciúil:   Buile a thabhairt le cic nó le dorn.

 

              Teangmháil fhisiciúil mí-oiriúnach.

Ag cur isteach ar spás phearsanta duine eile go rialta.

Brú duine suas in aghaidh balla nó isteach i sceach.

 • Gotháil:   Comharthaí maslacha a dhéanamh,

 

 • Leithlisiú: Gan ligint do dhuine/dhaoine páirt a ghlacadh i gcómhrá nó in imeachtaí eile agus dá bhrí sin iad a scarúint óna gcairde,

 

 • Faitíos: Éileamh airgid agus rudaí eile,

 

 • Gadaíocht agus Milleadh maoin phearsanta an imreoir.

 

 • Bulaíocht idirlíon agus fón: Suíomh idirlín, ríomh-phost, nó fón póca a úsáid chun duine/daoine a scanrú, a mhaslú, nó clú-mhilleadh a dhéanamh trí ráflaí bréagach a scaipeadh.
 • Siceolaíoch: An Bhreathnaigh
 • Is treoir é an liosta seo agus d’fheadfaí cur leis.Ní bhíonn bulaíocht i gceist nuair is eachtra amháin idir bheirt í, agus ní chóir í a ainmniú mar bhulaíocht. Iompar diúltach nach n-áirítear sa sainmhíniú luaite thuas ar bhulaíocht, déileálfar leis de réir chód iompair an chumainn.  

 

 • Tá an Cumann ag iarraidh go dtabharfaí bulaíocht faoi deara chomh luath agus a tharlódh sé agus go ndéileáillfí leis de réir na modhanna atá liostáilte thíos:
 • Beidh ról ag na gasúir bulaíocht a stopadh sa gclub.
 • Tabharfar gach tacaíocht do na traenálaithe má bhíonn orthu déileáil le cás bulaíochta.

 

Tacaíocht do ghasúir

 • Caithfidh na traenálaithe miniú do na gasúir nach nglacfar le bulaíocht agus a thaispeáint go bhfuil siad féin ar fáil le déileáil leis.
 • Éistfear go cúramach le aon duine a dhéanann clamhsán faoi bhulaíocht.
 • Caithfear fiosrúchán a dhéanamh faoi aon chlamhsán a dhéanfar agus caithfear dhá thaobh an scéil a fháil.               .
 • Aon ghasúr a bhfuil bulaíocht á dhéanamh air/uirthi, tabharfar gach tacaíocht dó/di
 • Ba cheart go seachnófaí pionóis ar nós gasúr a choinneáil ina aonar ar feadh píosa maith nó pionóis a dhéanfadh gasúir ag breathnú seafóideach i súile daoine eile.

 

Tacaíocht do Thuismitheoirí

 • Má tharlaíonn cás bulaíochta, labharfar le muintir an ghasúr.
 • Glacfar le treoir ó na tuismitheoirí faoin gcaoi a ndéileáilfear leis an gcás agus déanfar socrú sula ngearrfar aon phionós.

Aird a Dhíriú ar an bPolasaí Frith-bhulaíocht:

 • Cuirfear an Polasaí frith-bulaíocht suas ar suíomh idirlíon an chumainn.
 • Sineoidh imreoirí óga cód iompar an chumainn ag tús an bhliain imeartha ag glacadh leis nach ndéanfaidh sé/sí bulaíocht.
 • Ardóidh na bainisteoirí ar fad an cheist ag tús an bhliain imeartha nach bhfuil muid mar chumann ag glacadh le bulaíocht agus go bhfuil tacaíocht le fáil dóibhsúid atá bulaíocht a dhéanamh orthu.

Bulaíocht

Ní ghlacfar ná ní chuirfear suas le bulaíocht sa gcumann.

Samplaí de bhulaíocht ná: ag brú go fisiciúil, ciceáil, ag bualadh, scealpóg a bhaint as duine, ag glaoch ainmneacha, bheith searbhasach, ag scaipeadh scéalta faoi dhuine, bheith ag síor mhagadh, agus ag déanamh neamhairde de dhuine

Ag magadh faoi chreideamh nó faoi chine an ghasúir

Ag déanamh ráitis nó líomhaintí gnéis/ teagmháil fisiciúil in aghaidh toil an ghasúir

Tá an Cumann ag iarraidh go dtabharfaí bulaíocht faoi deara chomh luath agus a tharlódh sé agus go ndéileáillfí leis de réir na modhanna atá liostáilte thíos

Beidh ról ag na gasúir bulaíocht a stopadh sa gclub.

Tabharfar gach tacaíocht do na traenálaithe má bhíonn orthu déileáil le cás bulaíochta.

 

Tacaíocht do ghasúir

Caithfidh na traenálaithe míniú do na gasúir nach nglacfar le bulaíocht agus a thaispeáint go bhfuil siad fhéin ar fáil le déileáil leis.

Éistfear go cúramach le aon duine a dhéanann clamhsán faoi bhulaíocht.

Caithfear fiosrúchán a dhéanamh faoi aon chlamhsán a dhéanfar agus caithfear dhá thaobh an scéil a fháil.               .

Aon ghasúr a bhfuil bulaíocht á dhéanamh air/uirthi, tabharfar gach tacaíocht dó/di

Ba cheart go seachnófaí pionóis ar nós gasúr a choinneáil ina aonar ar feadh píosa maith nó pionóis a dhéanfadh gasúir ag breathnú seafóideach i súile daoine eile.

 

Tacaíocht do Thuismitheoirí

Má tharlaíonn cás bulaíochta, labharfar le muintir an ghasúir

Glacfar le treoir ó na tuismitheoirí faoin gcaoi a ndéileáilfear leis an gcás agus déanfar socrú sula ngearrfar aon phionós