Eolas Do Bhainisteoirí

Bainisteoirí/Traenálaithe

  1. Bí in am, réitithe go cuí, bí i do cheannaire eiseamláireach.
  2. Ná bí ag caitheamh ná ag ól os comhair imreoirí. Ná tar ag traenáil nó cluiche agus ól déanta agat. Caithfear an riail dhian seo a chur i bhfeidhm ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht na mball go léir.
  3. Tapaigh gach deis cúrsaí breis oiliúna a dhéanamh chun cur le do chuid scileanna traenála. Tabharfaidh an coiste gach cúnamh duit maidir le heolas faoi na cúrsaí seo agus costais taistil.
 • Bí freagrach, tabhair aird ar ghearán nó ar imní a léiríonn gasúr maidir lena p(h)áirt sa spórt.

 

  1. Bí eolach ar ghasúir a thraenáil.
  2. Bíodh gach seisiún pleanáilte agus ullmhaithe i gceart.
  3. Agus traenáil á heagrú; cur aois, cumas, taithí, láidreacht agus aibíocht na n-imreoirí san áireamh.
 • Bí dearfach sna seisiúin traenála, ionas go bhfágfaidh imreoirí le féinmhuinín.
 • Ná bain an iomarca cluichí as imreoirí óga maithe. Bí féaráilte agus tabhair deis imeartha do gach imreoir.

 

  1. I dtaobh imreoirí faoi aois, ná bíodh an bhéim ar fad ar chluichí a bhuachan, tá an imirt agus taitneamh a bhaint aisti tábhachtach chomh maith. Tá polasaithe sábháilteachta riachtanach. Sa mhéid seo, tabhair seans imeartha do na himreoirí ar fad ar an bpainéal i gcluichí. Má tá imreoir ag traenáil, ba cheart seans a thabhairt dó/di i gcluichí is cuma cén cumas atá aige/aici.
  2. Bíodh meas ar fhoirne eile agus ar a lucht bainistíochta.
  3. Muin iompar spórtúil do na himreoirí agus bíodh an deis acu é seo a léiriú.
  4. Muin dea-iompar is cuma más buacach nó caillteach.
  5. Muin an difear idir ceart agus mícheart; bíodh tuiscint ag na gasúir ar a bhfreagrachtaí.
  6. Ná béic ar imreoirí agus ná bí ag magadh fúthu má dhéanann siad botún.
  7. Ná cuir aon phionós corpartha i bhfeidhm.
  8. Mol an óige. Is é an iarracht is tábhachtaí.
  9. Bí eolach ar ghortuithe agus lorg comhairle ó shaineolaithe.
  10. Má bhíonn foirne faoi aois ar thuras, caithfidh seomraí codlata ar leith a bheith ag daoine fásta, ag buachaillí agus ag cailíní.
  11. Bí airdeallach ar chásanna ar leith a d’fhéadfaí míchiall a bhaint astu agus a bhféadfaí líomhaintí ar iompar mígheanasach a chur ina leith e.g. fanacht i dteach an traenálaí thar oíche, ramhaltaíocht, jócanna etc.
  12. Seachain lámh a leagan ar imreoir go míchuí agus teicnící á dtaispeáint nó garchabhair á thabhairt.
 • Ná déan seisiún traenála leat féin ariamh.

 

  1. Ná bí leat féin i gcarr nó sa seomra feistis le himreoir óg.
  2. AG CLUICHÍ – Bíodh an feisteas cuí lena dathanna cuí ar gach imreoir sa gclub.
  3. Bí eolach faoi chleachtais clárúcháin, árachas agus físteiripe an chumainn.
 • Bí eolach ar an dochtúir atá ar duité ar dáta an chluiche.

 

 1. Nótaí a choinnéal faoi mí-iompar imreoir.
 2. Tuarisic an reiteora: Déan cinnte go gcuirfidh an reiteóir ina thuarisic má gortaíodh imreoir.

I gcás timpiste ag cluiche nó ag traenáil:

Má tharlaíonn timpiste caithfear an fhoirm i gcás timpiste (Aguisín 4) a líonadh isteach             agus a thabhairt don Oifigeach Cúram leanaí. D’fheadfadh go mbeadh an t-eolas seo uaidh

cláraitheoir an chumainn.

 

Treoracha sa gcás go dtarlaíonn timpiste

 • Má tharlaíonn timpiste caithfear an fhoirm i gcás timpiste (Aguisín 4) a líonadh isteach agus a thabhairt don Oifigeach Cúram leanaí.
 • Glaoigh ar dhochtúir más gá.
 • Tabhair scéal do na tuismitheoirí/caomhnóirí gur tharla timpiste má gortaíodh gasúr.
 • Deán iarracht rudaí a fheabhsú má chiallaíonn sé go bhféadfaí timpiste a sheachaint .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguisín 4           CLG An Cheathrú Rua

      

Tuairisc Timpiste

TRAENÁLAÍ A BHÍ I LÁTHAIR:

 

AINM AN DUINE A GORTAÍODH:

 

DÁTA BREITHE:

 

SEOLADH:

 

SONRAÍ NA TIMPISTE

 

 • Dáta__________________________________________________

 

 • Am___________________________________________________

 

 • Áit___________________________________________________

 

 • Gortú________________________________________________

 

 • Cén chaoi ar tharla sé____________________________________

 

________________________________________________________

 

________________________________________________________

CÉ CHOMH DONA AGUS A BHÍ AN TIMPISTE

 •  

  AN-DONA

 

 •  

  DONA GO LEOR  

 

 •  

  MIONTHIMPISTE

Ar TUGADH GARCHABHAIR?  

 

An dTEASTAÍONN TUILLEADH COMHAIRLE DOCHTÚRA?

 

Ar CUIREADH na TUISMITHEOIRÍ/CAOMHNÓIRÍ AR AN EOLAS?

CÉ A RINNE É?

 

SÍNIÚ:                                                                                       DÁTA: